مرکز بازدیدکنندگان ژئوپارک‌جهانی‌طبس

موزه ژئوپارک جهانی طبس

مرکز بازدید کنندگان کال جنی

مرکز اطلاع رسانی پیکوه

مرکز اطلاع رسانی اصفهک