1:100000

زمان آباد
7155

پشته بادام
7156

شمال بهاباد
7254

رباط خان
7256

حلوان
7257

غرب شکسته آبشاله
7355

کریت
7356

طبس
7357

شیرگشت
7358

دربند
7453

نایبندان
7454

شکسته آبشاله
7455

بشرویه
7457

عشق آباد
7458

ازبکوه
7459

زنوغان
7555

دیهوک
7556

جنوب سه چنگی
7654

سه چنگی
7655

1:250000

لکر کوه
NH4003

چاه سرب (عشق آباد)
NI4006

فردوس
NI4007

طبس
NI4010

بشرویه
NI4011

آبدوغی
NI4014

نایبندان
NI4015