شهرستان طبس از امکانات اقامتی مناسبی برخوردار است، بالغ بر 33 اقامتگاه، چند هتل و مجتمع در این شهرستان وجود دارند.