ژئوسایت طاق باستانی شاه عباسی

ژئوسایت سد کهن کُریت

ژئوسایت خانه‌های گَبر کال جنی

ژئوسایت خانه‌های گَبر کال سردر