1. بزرگترین ژئوپارک خاورمیانه
2. تعداد ژئوسایت های زمین شناسی
3. تعداد ژئوسایت های طبیعی
4. قلب ژئوپارک طبس
5. مرتفع ترین قله
6. یکی از ذخایر معدنی
7. قدیمی ترین و بلندترین سد قوسی جهان
8. یکی از اهداف ژئوپارک
9. گونه ای در معرض انقراض
10. توسعه اقتصادی جوامع محلی از راه گسترش
11. یکی از محصولات روستای اصفهک
12. یکی از خوراکی های ژئوپارک طبس
13. مزیت حضور ژئوپارک