airport

فرودگاه طبس

فرودگاه طبس در حال حاضر پذیرای پرواز مسیر تهران – طبس و طبس – تهران در روز پنجشنبه با شرکت ماهان ایر، بین فرودگاه طبس و فرودگاه مهرآباد می باشد.

روز
خروج از تهران
ورود به طبس
خروج از طبس
پنج شنبه
17:00
18:30
19:20

اداره کل راه آهن شرق کشور – ایستگاه راه آهن طبس

ایستگاه راه آهن طبس در حال حاضر دارای  دو برنامه طبس ، مشهد – مشهد ، طبس و طبس ، تهران – تهران ، طبس بوده و همچنین قطارهای عبوری یزد، تهران، مشهد، بندرعباس، شیراز، کرمان و خواف میباشد

برنامه کامل حرکت قطارها را در سایت اداره کل راه آهن شرق مشاهده کنید

پایانه مسافربری طبس

پایانه مسافربری طبس همه روزه دارای 4 برنامه:

طبس ، یزد
طبس ، تهران
طبس ، مشهد
طبس ، بیرجند

و بالعکس میباشد

تلفن:

9805632823411+
9805632825828+
9805632813454+