مدیر ژئوپارک طبس

سوابق تحصیلی و پژوهشی

دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی، همایش های داخلی و بین المللی و تألیف کتاب؛

1ـ تألیف کتاب اطلس میراث زمین شناختی شهرستان طبس ـ 1397

2ـ تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های کرتاسه زیرین در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد ـ مجله علوم دانشگاه تهران ـ 1383 ـ جلد30 ـ شماره 2 ـ ص 200-179

3ـ الگوی مورفولوژیک دره های رودخانه سردر و تفتو در شرق و جنوب شرق طبس ـ مجله پژوهش های ژئومورفولوژی کمی ـ 1394ـ سال چهارم ـ شماره 2 ـ ص 167ـ179

4ـ جاذبه های معدنی و ابنیه های مهندسی شهرستان طبس از دیدگاه ژئوتوریسم ـ تهران ـ 1393

Petrographic and Geochemical evidence for paragenetic sequence interpretation of the lower cretaceous limestones in the eastern binalood mountain range, NE Iran. 2004

 Structural phenomena of Kalmard area (west of Tabas) from the perspective of geotourism, 33th Geosciences Congress, 2016

 Geotourism potentials of Jenni, Sardar and Tafto canyons (Case study: Tabas County), 33th Geosciences Congress, 2016

 Intriducing the potentioals of Tabas Aspiring Geopark, 8th international conference on UNESCO Global Geopark, AdamelloBrenta UNESCO Global Geopark, Italy, 2018

 Geoproducts improvement, consolidating locals economy and promoting geoparks, 8th international conference on UNESCO Global Geopark, AdamelloBrenta UNESCO Global Geopark, Italy, 2018

10ـ چشم اندازهای ژوراسیک در میراث زمین شناختی طبس ـ نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار ـ مشهد ـ 1396

11ـ جاذبه های ژئوتوریسمی سازند مزدوران (ژوراسیک پسین) در کپه داغ ـ  مشهد ـ 1396

12ـ بررسی کانی شناسی اولیه سنگ های آهکی شمال روستای امان آباد (کرتاسه زیرین) جنوب مشهد ـ نهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران ـ آبان 1380 ـ دانشگاه گیلان

13ـ چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های کرتاسه زیرین در شرق بینالود ـ ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ـ 1381 ـ دانشگاه کرمان

14ـ تفسیر تاریخچه دیاژنتیکی سنگ های کرتاسه زیرین در منطقه امان آباد واقع در شرق بینالود براساس داده های پتروگرافی و ژئوشیمیایی ـ گردهمایی علوم زمین ـ سازمان زمین شناسی کشور ـ تهران ـ 1381

15ـ آیا ممکن است اندازه دانه در رودخانه ها بطرف پایین دست افزایش یابد؟ ـ دانشگاه تبریز ـ 1379

16ـ بررسی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی سد بتنی وزنی زاوین ـ دانشگاه تربیت مدرس ـ 1380

17ـ رخساره­ها و محیط رسوبـی سازند پروده در بـرش ناودیس کالشانه شمـال طبس ـ نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران ـ اصفهان ـ 1393

18ـ چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی مرجان های سازند پروده در منطقه معادن زغال سنگ مزینو واقع در بلوک طبس ـ نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران و اولین نشست تخصصی چینه شناسی ایران مرکزی ـ اصفهان ـ 1393

19ـ بررسی جاذبه­ های زمین گردشگری پِیکوه در جنوب شرق ژئوپارک طبس، بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور قم.

20ـ جاذبه های معدنی و ابنیه های مهندسی شهرستان طبس از دیدگاه ژئوتوریسم، سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

21ـ مجری طرح پژوهشی با عنوان؛ ” ژئوتوریسم و ژئوپارک با تکیه بر ژئوپارک های معدن محور ” ـ 1397

22ـ مجری طرح پژوهشی با عنوان “مطالعه محیط رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی سازند سرخ شیل در کوه های کلمرد و رباط خان، غرب طبس” ـ 1389

23ـ همکار در طرح پژوهشی با عنوان “مطالعه تاریخچه رسوب گذاری، بعد از رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سنگ های آهکی کرتاسه بجستان و مقایسه آن با سنگ های آهکی کرتاسه بینالود در جنوب مشهد” ـ 1387

24ـ همکار در طرح پژوهشی با عنوان “مظالعه چینه نگاری سکانسی و تاریخچه دیاژنتیکی سنگ های آهکی سازند کلات در غرب حوضه رسوبی کپه داغ و مقایسه آن با شرق حوضه” ـ 1387

سوابق کاری و شغلی

1ـ عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه پیام نور مرکز طبس

2ـ مدیر ژئوپارک طبس

3ـ مدیر عامل مؤسسه بوستان زمین طبس

4ـ عضو هیأت امنا ژئوپارک طبس

5ـ عضو هیأت مؤسس ژئوپارک طبس

6ـ مدیر موزه میراث زمین طبس

7ـ مدیر گروه ژئوتوریسم طبس

8ـ نماینده معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان طبس در امور ژئوپارک طبس

8ـ رئیس هیأت مدیره کمیته بانوان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی

9ـ  مسئول کارآفرینی دانشگاه پیام نور مرکز طبس

10ـ استاد مشاور برگزیده استان یزد (دانشگاه پیام نور)

11ـ مسئول آزمایشگاه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز طبس

12ـ رئیس هیأت مدیره شرکت دانش بنیان همکاران صنعت شمس طبس

13ـ مسئول کارگروه زمین شناسی و معدن شرکت دانش بنیان همکاران صنعت شمس طبس

14ـ مسئول کارگروه ژئوتوریسم شرکت دانش بنیان همکاران صنعت شمس طبس

پست الکترونیکی: sheibani@tabasgeopark.com