کارشناس ژئوپارک

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد؛ زمین شناسی گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی

سوابق علمی ـ پژوهشی

1ـ پایان نامه: چینه سنگی، ریزرخساره، محیط رسوبی و فونای مرجانی سازند پروده واقع در منطقه طبس، شرق ایران مرکزی

(برش های کلشانه و مزینو)

2ـ  رخساره­ها و محیط رسوبی سازند پروده در برش ناودیس کلشانه شمال طبس ـ نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران و اولین نشست تخصصی چینه شناسی ایران مرکزی، 1393

3ـ چينه نگاري و ديرينه بوم شناسي مرجان های سازند پروده در منطقه معادن زغال سنگ مزینو واقع در بلوک طبس ـ نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران و اولین نشست تخصصی چینه شناسی ایران مرکزی، 1393

4ـ همکاری در انجام طرح پژوهشی با عنوان “مطالعه محیط رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی سازند سرخ شیل در کوه­های کلمرد و رباط خان (غرب طبس)”

5ـ همکاری در انجام طرح پژوهشی با عنوان ” ژئوتوریسم و ژئوپارک با تکیه بر ژئوپارک های معدن محور ”

6ـ همکاری در تهیه نقشه زمین شناسی و توپوگرافی معادن پلاسر آهن طبس با مقیاس 1:20000

7ـ همکاری در تألیف کتاب اطلس میراث زمین شناختی شهرستان طبس

8ـ همکاری در تهیه طرح مطالعه ایجاد منطقه ویژه فناوری های معدنکاری شهرستان طبس (بخش اطلاعات معادن)

9ـ تهیه نقشه جانمایی معادن و صنایع شهرستان طبس

10ـ تهیه نقشه جانمایی معادن متروکه سرب، روی و مس شهرستان طبس

11ـ تهیه نقشه حوزه های زغال دار بلوک طبس

سوابق اجرایی

1ـ کارشناس زمین شناسی ـ معدن زغالسنگ پروده شرقی زون 5

2ـ کارشناس امور معادن ـ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس

3ـ کارشناس موزه میراث زمین طبس ـ عضو کادر اجرایی و علمی موزه میراث زمین طبس

4ـ کارشناس زمین شناسی ژئوپارک طبس ـ عضو گروه مؤسس ژئوپارک طبس

5ـ کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی دانشگاه پیام نور طبس به مدت 3 سال

8ـ عضو هیئت اجرایی صنعت، معدن، زمین شناسی و ژئوتوریسم شرکت دانش بنیان همکاران صنعت شمس طبس

7ـ همکاری در تهیه فیلم ژئوتوریسم طبس

8ـ پی جویی و اکتشاف مواد معدنی (پلاسر آهن) در منطقه طبس

پست الکترونیکی: rahmani@tabasgeopark.com