رئیس هیئت مدیره ژئوپارک

1- عضو هیئت امنا ژئوپارک طبس

2- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طبس 81-90

3- تهیه طرحهای متعدد منابع طبیعی

4- مجری و ناظر طرح های متعدد منابع طبیعی

5- دکتری تخصصی منابع طبیعی (بیابان زدایی) دانشگاه کاشان

6- عضو کمیسیون فضای سبز شهرداری

پست الکترونیکی : mosavian@tabasgeopark.com